Na podstawie program kursu pedagogicznego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2019 poz. 391) kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu powinien obejmować łącznie co najmniej 40 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 8 godzin praktyki metodycznej (tzw. umiejętności dydaktyczne).

 

  1. Opiekunem praktyk musi być osoba o uprawnieniach Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu (w zawodzie lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać).
  2. Umiejętności dydaktyczne są organizowane w środowisku pracy na konkretnych stanowiskach pracy oraz poza środowiskiem pracy w salach dydaktycznych z udziałem instruktora praktycznej nauki zawodu, który na przykładzie wybranego zawodu demonstruje przebieg zajęć praktycznych, omawia ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i przepisów przeciwpożarowych, przeprowadza pokaz wykonania danej czynności oraz przeprowadza symulację części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie/egzaminu zawodowego.
  3. Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki, w której będzie odbywał praktyki. Być może w jego organizacji (nawet w jego dziale) pracuje instruktor, który zgodzi się na takie praktyki.
  4. Uczestnik po odbyciu praktyki składa pisemne potwierdzenie odbycia praktyki (z wyraźnym określeniem rodzaju praktyki oraz miejsca i czasu odbywania praktyk) przez kierownika placówki (dokument musi być opieczętowany i podpisany).
  5. Warunkiem zaliczenia praktyki jest przesłanie potwierdzenia o odbyciu praktyki w oryginale na adres pocztowy Akademii. Adres znajduje się tutaj. Prosimy przesyłać jedynie podpisane i opieczętowane dokumenty.
  6. Zajęcia mają przebiegać wg programu: symulacja przebiegu przykładowych zajęć praktycznych (3 godz.), pokaz z objaśnieniem w kształceniu praktycznym (2 godz.), ocena wykonanego zadania (2 godz.), zachowanie zasad BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych na stanowisku pracy (1 godz.).

Cena 699,99PLN

kursu 

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (do końca miesiąca) 

Zamawiam (dla 1 osoby) Zamawiam (dla grupy) Wymagania...

Migawki

Umożliwia organizowanie w zakładzie pracy praktycznej nauki zawodu. Wynagrodzenie uczniów refinansuje Państwo. Dodatkowo po zakończeniu nauki pracodawca otrzymuje dofinansowanie w kwocie 8081 PLN. To sytuacji, w której okres kształcenia wynosił 36 miesięcy. Jeżeli był krótszy, to również dofinansowanie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.

Więcej…

Status zabezpieczeń COVID-19 | Poziom 1: wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii.
AppStore GooglePlay
LinkedInFacebookInstagramYouTube