Statut Placówki Doskonalenia Nauczycieli - Innowacje edukacyjne | Profesjonalne usługi szkoleniowe | Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

Statut Placówki Doskonalenia Nauczycieli

Poprawiono: 12 styczeń 2018

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i niniejszego Statutu,

działa niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o nazwie: Śląska Akademia Nauki , zwana w dalszej części: Placówką.

§1 Informacje o Placówce.

 • Siedziba: Cieszyn, 2. Adres pocztowy: 43-400 Cieszyn, ul Głęboka 28/1,
 • Zasięg działania: Rzeczpospolita Polska,
 • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty.

§ 2 Cel i zadania placówki.

 • Celem Placówki jest doskonalenie i rozwój osobowościowy wychowawców i nauczycieli w zakresie umiejętności na styku pedagogiki, informatyki oraz marketingu.
 • Cel działania placówki będzie realizowany poprzez następujące zadania:
  • podnoszenie kwalifikacji, kompetencji zawodowych oraz umiejętności autoprezentacji wychowawców i nauczycieli,
  • podnoszenie kwalifikacji, kompetencji zawodowych oraz umiejętności w zakresie kształcenia na odległość,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i innych form doskonalenia z zastosowaniem narzędzi kształcenia na odległość oraz w systemie blended-learning.

§3 Organizacja Placówki.

 • Organem prowadzącym jest Śląska Akademia Nauki i Rozwoju sp. z o.o..
 • Placówką kieruje dyrektor.
 • Dyrektora powołuje Śląska Akademia Nauki i Rozwoju sp. z o.o..na okres nie krótszy niż 1 rok.
 • Dyrektor pełni swoją funkcję społecznie lub za wynagrodzeniem na zasadzie umowy zlecenia lub umowy o pracę.
 • Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przygotowuje plan pracy placówki na dany rok szkolny.
 • Organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki za dany rok szkolny w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.
 • Placówka posługuje się pieczątką o treści: Śląska Akademia Nauki 43-400 Cieszyn, ul Głęboka 28/1 8. Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych otrzymują świadectwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

§ 4 Tryb wprowadzania zmian w statucie

 • Niniejszy statut wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Samorząd Województwa Śląskiego jego zgodności z przepisami prawa.
 • Zmiany w statucie może wprowadzać organ prowadzący z własnej inicjatywy lub w przypadku zmian obowiązującego w tym względzie prawa.
 • Zmiany w statucie wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Samorząd Województwa Śląskiego ich zgodności z przepisami prawa.
w górę